EnglishFrenchPortugueseDutchSpanish

EnglishFrenchPortugueseDutchSpanish

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

En IMEX PRODUCTS, SL Wij werken aan het waarborgen van de privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om duidelijk te informeren over hoe we de gegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen van de mensen die contact opnemen met onze organisatie:

 1. Verantwoordelijk voor de behandeling

De belanghebbende die IMEX PRODUCTS, SL persoonlijke gegevens verstrekt via dit online platform of op andere manieren (bijvoorbeeld sociale netwerken), wordt geïnformeerd dat de verwerking van hun gegevens wordt uitgevoerd door:

IMEX PRODUCTS, SL met CIF B-98301732 en statutaire zetel te

Calle Hort de Soriano, 24-26, 46909 Torrent (Valencia)

Telefoon: 960 651 274

E-mail: imex@gestioncompras.com.

We informeren u ook dat we een functionaris voor gegevensbescherming (DPD) hebben die zorgt voor de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming bij IMEX PRODUCTS, SL. De contactgegevens van onze DPD zijn:

Land- en landschapsadvies SL

Stadhuisplein 7, 2º

46002 Valencia

Telefoon: 647036414

E-mail: dpd@coterpa.com

 1. Doeleinden van gegevensverwerking

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de mededeling of verstrekking van persoonlijke gegevens op welke manier dan ook en in het bijzonder via de formulieren op het web, de verstrekking van hun vrije, ondubbelzinnige, specifieke, geïnformeerde en uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van hun gegevens impliceert. PRODUCTS, SL voor de volgende doeleinden:

 1. Controleer de identiteit van de gebruiker.
 2. Bijwonen en beheren van de berichten en/of verzoeken die zijn ontvangen via elk communicatiemiddel en met name via het webformulier.
 3. Een geschiedenis bijhouden van commerciële relaties tussen de gebruiker en IMEX PRODUCTS, SL
 4. Optimaliseer het commerciële, administratieve en economische beheer van webgebruikers.
 5. Het verzenden van advertenties en informatie over lopende campagnes voor gebruikers die hiervoor toestemming hebben gegeven in het formulier op het web, en een dergelijke autorisatie kan op elk moment door de gebruiker worden ingetrokken.
 6. Toestemming voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 Algemene gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, deelt IMEX PRODUCTS, SL de gebruikers van haar website mee dat de persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden verzameld via de formulieren op zijn pagina's, worden ingevoerd in een geautomatiseerd bestand onder de verantwoordelijkheid van IMEX PRODUCTS, SL om de verbintenissen tussen beide partijen te vergemakkelijken, te versnellen en na te komen.

Zolang u ons niet anderszins op de hoogte stelt, zullen we begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt om ons op de hoogte te stellen van elke wijziging en dat we toestemming hebben om ze te gebruiken om loyaliteit op te bouwen in de relatie tussen de partijen .

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel in artikel 21, vragen wij uw toestemming om per e-mail reclameboodschappen uit te voeren waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn of door enig ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel.

[ ] Ik stem ermee in dat IMEX PRODUCTS, SL mijn gegevens gebruikt voor de doeleinden die in de vorige sectie zijn uiteengezet.

 1. Duur van gegevensverwerking
 • De gegevens voor het beheer van de relatie met de klant en de facturering en inning van de diensten worden bewaard voor de tijd die vereist is door de toepasselijke wetgeving en totdat de eventuele verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de transactie vervallen.
 • De gegevens voor het beheer van vragen en verzoeken worden bewaard voor de tijd die nodig is om erop te reageren, met een maximum van één jaar.
 • De gegevens met betrekking tot publicaties met commentaar over onze producten worden bewaard tijdens de geldigheid en reclame van de producten of diensten waarnaar ze verwijzen, tenzij u uw wens uitspreekt dat ze op elk moment worden verwijderd.
 • De gegevens voor het verzenden van commerciële communicatie en het opstellen van commerciële profielen van onze producten of diensten worden voor onbepaalde tijd bewaard totdat u, indien van toepassing, aangeeft dat u ze wilt verwijderen.
 1. Legitimatie voor gegevensverwerking
 • De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens voor doeleinden 1 tot 4 is de uitvoering van de levering van de bijbehorende dienst.
 • Het prospectieve aanbod van producten en diensten aan klanten is gebaseerd op de bevrediging van het legitieme zakelijke belang om onze klanten het contracteren van andere producten of diensten aan te kunnen bieden en zo hun loyaliteit te bereiken. Dit gerechtvaardigd belang wordt erkend door de toepasselijke wettelijke voorschriften (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die de verwerking van persoonsgegevens op die rechtsgrond uitdrukkelijk toestaat voor direct marketingdoeleinden.

We herinneren u er echter aan dat u het recht heeft om u te verzetten tegen deze verwerking van uw gegevens, en dat u dit kunt doen op een van de manieren die in dit Beleid worden beschreven.

 • De basis voor het verzenden van commerciële communicatie naar niet-klantgebruikers is de gevraagde toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Het intrekken van genoemde toestemming heeft in ieder geval geen invloed op de uitvoering van de transactie, maar de eerder uitgevoerde gegevensverwerking voor dit doel zal zijn rechtmatigheid niet verliezen vanwege het feit dat de toestemming is ingetrokken.
 1. Communicatie van uw gegevens

De gegevens worden doorgegeven aan de volgende entiteiten:

 • Aan de financiële entiteiten waarmee het beheer van incasso's en betalingen wordt gearticuleerd.
 • Aan de bevoegde overheidsdiensten, in de gevallen voorzien in de wet en voor de daarin omschreven doeleinden.
 • Voor de uitvoering van de aangeboden diensten is IMEX PRODUCTS, SL verplicht om bepaalde gebruikersgegevens te verstrekken aan andere bedrijven die samenwerken met de levering van de dienst (vervoerders, financiële entiteiten, enz.). De gegevens die aan deze derden worden verstrekt, zijn in ieder geval strikt noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde dienst.
 1. Jou rechten

Elke persoon die ons hun gegevens verstrekt, heeft de volgende rechten:

 • Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens verwerken die op hem of haar betrekking hebben. Geïnteresseerde personen hebben het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onjuiste gegevens te vragen of, in voorkomend geval, om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. .
 • Onder de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen de belanghebbenden verzoeken om de beperking van de verwerking van hun gegevens of de overdraagbaarheid ervan, in welk geval we ze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
 • In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kunnen de belanghebbenden zich verzetten tegen de verwerking van hun gegevens. Als je toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, heb je het recht om deze op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking. In deze gevallen zullen we stoppen met het verwerken van de gegevens of, in voorkomend geval, zullen we stoppen met het verwerken voor dat specifieke doel, behalve om dwingende legitieme redenen of het uitoefenen of verdedigen van mogelijke claims.
 • Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend via de contactmiddelen die worden vermeld in het gedeelte 'Verantwoordelijk voor de behandeling' van dit privacybeleid.
 • Geconfronteerd met een schending van uw rechten, vooral wanneer u geen voldoening hebt gekregen bij het uitoefenen ervan, kunt u een claim indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (contactgegevens toegankelijk op www.agpd.es) of een andere bevoegde controle-instantie. U kunt ook meer informatie krijgen over de rechten die u bijstaan ​​door contact op te nemen met deze organisaties.

De rechten kunnen worden uitgeoefend door communicatie die samen met een fotokopie van de DNI naar het e-mailadres wordt gestuurd imex@gestioncompras.com.com.

 1. Gegevens van derden

Als u gegevens van derden verstrekt, neemt u de verantwoordelijkheid op zich om deze vooraf te informeren over alles wat is bepaald in artikel 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder de voorwaarden die in dat voorschrift zijn vastgelegd.

IMEX PRODUCTS, SL informeert de gebruiker dat hij op geen enkel moment de identiteit van een andere persoon kan gebruiken of toe-eigenen of zijn persoonlijke gegevens kan meedelen in het kader van de relaties die hij onderhoudt met IMEX PRODUCTS, SL, behalve in aanwezigheid van een wettelijke vertegenwoordiging, waarvoor de De gebruiker is verplicht om uitsluitend persoonlijke gegevens te verstrekken die overeenkomen met zijn eigen identiteit, adequaat, relevant, nauwkeurig en waar, de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van persoonlijke gegevens die vreemd zijn aan zijn persoon of onjuist zijn tegen IMEX PRODUCTS, SL, aan de persoon wiens identiteit is verdrongen en aan elke benadeelde derde.

Als de gebruiker minderjarig of onbekwaam is, is het noodzakelijk dat hij toestemming heeft van zijn ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers om persoonlijke gegevens te verstrekken aan IMEX PRODUCTS, SL, zonder enige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor het gebruik dat de minderjarige of onbekwaam niet geautoriseerd kan maken van deze website.

IMEX PRODUCTS, SL behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wettelijke of gebruikelijke vereisten, waarbij dergelijke wijzigingen naar behoren worden geregistreerd op het web.

DE GETOONDE AFBEELDINGEN ZIJN MOGELIJK NIET TROUW AAN DE WERKELIJKHEID, HET MERK SE RESERVE HET RECHT OM HET GETOOND PRODUCT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN

ZOEKEN